Esta página está en construcción: perdonen los errores y temas inacabados.

This page is being developed: I am sorry for errors and unfinished subjects.

Recitación de poesía antigua de AGC. DEPÓSITO    (incluido en Métrica griega)

En grabación
No coincidiendo del todo con los textos en el libro homónimo

Ejemplo 1

ILIADA, Libro IV Delta-1: Ili-1.4.1.

oi(\ de\ qeoi\ pa\r Zhni\ kaqh/menoi h)goro/wnto
xruse/w| e)n dape/dw|, meta\ de/ sfisi po/tnia (/Hbh
ne/ktar e)oinoxo/ei: toi\ de\ xruse/oij depa/essi
deide/xat' a)llh/louj, Trw/wn po/lin ei)soro/wntej:
5

au)ti/k' e)peira=to Kroni/dhj e)reqize/men (/Hrhn
kertomi/oij e)pe/essi parablh/dhn a)goreu/wn:
doiai\ me\n Menela/w| a)rhgo/nej ei)si\ qea/wn
(/Hrh t' )Argei/h kai\ )Alalkomenhi\+j )Aqh/nh.
a)ll' h)/toi tai\ no/sfi kaqh/menai ei)soro/wsai
10

te/rpesqon: tw=| d' au)=te filomeidh\j )Afrodi/th
ai)ei\ parme/mblwke kai\ au)tou= kh=raj a)mu/nei:
kai\ nu=n e)cesa/wsen o)i+o/menon qane/esqai.
a)ll' h)/toi ni/kh me\n a)rhi+fi/lou Menela/ou:
h(mei=j de\ frazw/meq' o(/pwj e)/stai ta/de e)/rga,
15

h)/ r(' au)=tij po/lemo/n te kako\n kai\ fu/lopin ai)nh\n
o)/rsomen, h)= filo/thta met' a)mfote/roisi ba/lwmen.
ei) d' au)= pwj to/de pa=si fi/lon kai\ h(du\ ge/noito,
h)/toi me\n oi)ke/oito po/lij Pria/moio a)/naktoj,
au)=tij d' )Argei/hn (Ele/nhn Mene/laoj a)/goito.
20

w(\j e)/faq', ai(\ d' e)pe/mucan )Aqhnai/h te kai\ (/Hrh:
plhsi/ai ai(/ g' h(/sqhn, kaka\ de\ Trw/essi mede/sqhn.
h)/toi )Aqhnai/h a)ke/wn h)=n ou)de/ ti ei)=pe
skuzome/nh Dii\ patri/, xo/loj de/ min a)/grioj h(/|rei:
(/Hrh| d' ou)k e)/xade sth=qoj xo/lon, a)lla\ proshu/da:
25

ai)no/tate Kroni/dh poi=on to\n mu=qon e)/eipej:
pw=j e)qe/leij a(/lion qei=nai po/non h)d' a)te/leston,
i(drw= q' o(\n i(/drwsa mo/gw|, kame/thn de/ moi i(/ppoi
lao\n a)geirou/sh|, Pria/mw| kaka\ toi=o/ te paisi/n.
e(/rd': a)ta\r ou)/ toi pa/ntej e)paine/omen qeoi\ a)/lloi.Ejemplo 2


RERUM NATURA, " libro,1. 216-: RN-1-216

Illud in his quoque te rebus cognoscere avemus,
corpora cum deorsum rectum per inane feruntur
ponderibus propriis, incerto tempore ferme
incertisque locis spatio depellere paulum,
220

tantum quod momen mutatum dicere possis.
quod nisi declinare solerent, omnia deorsum
imbris uti guttae caderent per inane profundum
nec foret offensus natus nec plaga creata
principiis; ita nihil umquam natura creasset.            225

Quod si forte aliquis credit graviora potesse
corpora, quo citius rectum per inane feruntur,
incidere ex supero levioribus atque ita plagas
gignere, quae possint genitalis reddere motus,
avius a vera longe ratione recedit                                    230

nam per aquas quae cumque cadunt atque aera rarum,
haec pro ponderibus casus celerare necessest
propterea quia corpus aquae naturaque tenvis
aeris haud possunt aeque rem quamque morari,
sed citius cedunt gravioribus exsuperata;                    235

at contra nulli de nulla parte neque ullo
tempore inane potest vacuum subsistere rei,
quin, sua quod natura petit, concedere pergat;
omnia qua propter debent per inane quietum
aeque ponderibus non aequis concita ferri.            240

haud igitur poterunt levioribus incidere umquam
ex supero graviora neque ictus gignere per se,
qui varient motus, per quos natura gerat res.
quare etiam atque etiam paulum inclinare necessest
corpora; nec plus quam minimum, ne fingere motus            245

obliquos videamur et id res vera refutet.
namque hoc in promptu manifestumque esse videmus,pondera, quantum in est, non posse obliqua meare,
ex supero cum praecipitant, quod cernere possis;           

sed nihil omnino regione viai                        250

declinare quis est qui possit cernere sese?
Denique si semper motu conectitur omnis
et vetere exoritur novus ordine certo
nec declinando faciunt primordia motus
principium quoddam, quod fati foedera rumpat,            255

ex infinito ne causam causa sequatur,
libera per terras unde haec animantibus exstat,
unde est haec, inquam, fatis avolsa voluntas,
per quam progredimur quo ducit quemque voluptas,
declinamus item motus nec tempore certo                            260

nec regione loci certa, sed ubi ipsa tulit mens?
nam dubio procul his rebus sua cuique voluntas
principium dat et hinc motus per membra rigantur.
nonne vides etiam patefactis tempore puncto
carceribus non posse tamen prorumpere equorum                265

vim cupidam tam de subito quam mens avet ipsa?
omnis enim totum per corpus materiai
copia conciri debet, concita per artus
omnis ut studium mentis conixa sequatur;
ut videas initum motus a corde creari                            270

ex animique voluntate id procedere primum,
inde dari porro per totum corpus et artus.
nec similest ut cum inpulsi procedimus ictu
viribus alterius magnis magnoque coactu;
nam tum materiem totius corporis omnem                        275

perspicuumst nobis invitis ire rapique,
donec eam refrenavit per membra voluntas.
iamne vides igitur, quamquam vis extera multos
pellat et invitos cogat procedere saepe
praecipitesque rapi, tamen esse in pectore nostro            280

quiddam quod contra pugnare obstareque possit?cuius ad arbitrium quoque copia materiai
cogitur inter dum flecti per membra per artus
et proiecta refrenatur retroque residit.
quare in seminibus quoque idem fateare necessest,        285

esse aliam praeter plagas et pondera causam
motibus, unde haec est nobis innata potestas,
de nihilo quoniam fieri nihil posse videmus.
pondus enim prohibet ne plagis omnia fiant
externa quasi vi; sed ne res ipsa necessum                        290

intestinum habeat cunctis in rebus agendis
et devicta quasi cogatur ferre patique,
id facit exiguum clinamen principiorum
nec regione loci certa nec tempore certo.
adventu manet incolumis natura abituque,

Ejemplo 3

ESQUILO: Los Persas, 1
anapestos

Xoro/j
Ta/de me\n Persw=n tw=n oi)xome/nwn
(Ella/d' e)j ai)=an pista\ kalei=tai,
kai\ tw=n a)fnew=n kai\ poluxru/swn
e(dra/nwn fu/lakej, kata\ presbei/an
5

ou(\j au)to\j a)/nac Ce/rchj basileu\j
Dareiogenh\j
ei(/leto xw/raj e)foreu/ein.
a)mfi\ de\ no/stw| tw=| basilei/w|+
kai\ poluxru/sou stratia=j h)/dh
10

kako/mantij a)/gan o)rsolopei=tai
qumo\j e)/swqen.
pa=sa ga\r i)sxu\j )Asiatogenh\j
w)/|xwke, ne/on d' a)/ndra bau/+zei,
kou)/te tij a)/ggeloj ou)/te tij i(ppeu\j
15

a)/stu to\ Persw=n a)fiknei=tai:
oi(/te to\ Sou/swn h)d' )Agbata/nwnkai\ to\ palaio\n Ki/ssion e(/rkoj
prolipo/ntej e)/ban, toi\ me\n e)f' i(/ppwn+.
toi\ d' e)pi\ naw=n, pezoi/ te ba/dhn
20

pole/mou sti=foj pare/xontej:
oi(=oj )Ami/strhj h)d' )Artafre/nhj
kai\ Megaba/thj h)d' )Asta/sphj,
tagoi\ Persw=n,
basilh=j basile/wj u(/poxoi mega/lou,
Xoro/j
e)c ou(= ge xoroi=sin e)fe/sthken trugikoi=j o( dida/skaloj h(mw=n,
6

29

ou)/pw pare/bh pro\j to\ qe/atron le/cwn w(j decio/j e)stin:
diaballo/menoj d' u(po\ tw=n e)xqrw=n e)n )Aqhnai/oij taxubou/loij,
w(j kwmw|dei= th\n po/lin h(mw=n kai\ to\n dh=mon kaqubri/zei,
a)pokri/nasqai dei=tai nuni\ pro\j )Aqhnai/ouj metabou/louj.
fhsi\n d' ei)=nai pollw=n a)gaqw=n a)/cioj u(mi=n o( poihth/j,
pau/saj u(ma=j cenikoi=si lo/goij mh\ li/an e)capata=sqai,
635

mh/q' h(/desqai qwpeuome/nouj, mh/t' ei)=nai xaunopoli/taj.
pro/teron d' u(ma=j a)po\ tw=n po/lewn oi( pre/sbeij e)capatw=ntej
prw=ton me\n i)ostefa/nouj e)ka/loun: ka)peidh\ tou=to/ tij ei)/poi,
eu)qu\j dia\ tou\j stefa/nouj e)p' a)/krwn tw=n pugidi/wn e)ka/qhsqe.
ei) de/ tij u(ma=j u(poqwpeu/saj lipara\j kale/seien )Aqh/naj,
640

hu(/reto pa=n a)\n dia\ ta\j lipara/j, a)fu/wn timh\n peria/yaj.

Ejemplo 4
CATYLO, Carmina 76
Anapestos
Si qua recordanti benefacta priora voluptas
est homini, cum se cogitat esse pium,

nec sanctam violasse fidem, nec foedere in ullo
divum ad fallendos numine abusum homines,

multa parata manent in longa aetate, Catulle,
ex hoc ingrato gaudia amore tibi.

nam quaecumque homines bene cuiquam aut dicere possuntaut facere, haec a te dictaque factaque
sunt+:

omnia quae ingratae perierunt credita menti.
quare cur tu te iam amplius excrucies?

quin tu animo offirmas+ atque istinc teque reducis
et dis invitis+ desinis esse miser?

difficile est longum subito deponere amorem+;
difficile est, verum hoc qua libet efficias.

una salus haec est, hoc est tibi pervincendum;
hoc facias, sive id non pote sive pote.

o di, si vestrum est misereri, aut si quibus unquam
extremam iam ipsa in morte tulistis opem,

me miserum adspicite et, si vitam puriter egi,
eripite hanc pestem perniciemque mihi!

hei mihi subrepens imos ut torpor in artus
expulit ex omni pectore laetitias.

non iam illud+ quaero+, contra+ ut me diligat+ illa++,
aut, quod non potis est, esse pudica velit:

ipse valere opto et taetrum hunc deponere morbum.
o di, reddite mi hoc pro pietate mea.

Ejemplo 5

CARBONEROS ACHARNAIS ARISTóFANES.
Tetrametro trocaico cataléctico.

676---

Xoro/j
oi( ge/rontej oi( palaioi\ memfo/mesqa th=| po/lei:
ou) ga\r a)ci/wj e)kei/nwn w(=n e)naumaxh/samen
ghroboskou/mesq' u(f' u(mw=n, a)lla\ deina\ pa/sxomen,
oi(/tinej ge/rontaj a)/ndraj e)mbalo/ntej e)j grafa\j
680

u(po\ neani/skwn e)a=te katagela=sqai r(hto/rwn,
ou)de\n o)/ntaj, a)lla\ kwfou\j kai\ parechulhme/nouj,
oi(=j Poseidw=n a)sfa/leio/j e)stin h( bakthri/a:
tonqoru/zontej de\ gh/ra| tw=| li/qw| prose/stamen,
ou)x o(rw=ntej ou)de\n ei) mh\ th=j di/khj th\n h)lu/ghn.
685

o( de/, neani/aj e(autw=| spouda/saj cunhgorei=n,
e)j ta/xoj+ pai/ei cuna/ptwn stroggu/loij toi=j r(h/masin:
ka)=|t' a)nelku/saj e)rwta=| skanda/lhqr' i(sta\j e)pw=n
a)/ndra Tiqwno\n spara/ttwn kai\ tara/ttwn kai\ kukw=n.
o( d' u(po\ gh/rwj mastaru/zei, ka)=|t' o)flw\n a)pe/rxetai,
690

ei)=ta lu/zei kai\ dakru/ei kai\ le/gei pro\j tou\j fi/louj,
‘ou(= m' e)xrh=n soro\n pri/asqai tou=t' o)flw\n a)pe/rxomai.'


Ejemplo 6
 

MOSTELLARIA PLAUTO, 364--
 

Tranio
Iúppiter supremus summis opibus atque industriis
me periisse et Philolachetem cupit erilem filium.                            (350)
occidit Spes nostra, nusquam stabulum est Confidentiae,
nec Salus nobis saluti iam esse, si cupiat, potest:                                5
ita mali, maeroris montem maximum ad portum modo
conspicatus sum: erus advenit peregre, periit Tranio.
ecquis homo est, qui facere argenti cupiat aliquantum lucri+,            (355)
quí hodie+ sese excruciari meam vicem possit pati?
ubi sunt isti plagipatidae, ferritribaces viri+,                                        10
vel isti qui hosticas trium númmum causa+ subeunt sub falas,
ubi quinis aut denis hastis corpus transfigi solet?
ego dabo ei talentum, primus qui in crucem excucurrerit;                        (360)
sed ea lege, ut offigantur bis pedes, bis bracchia.
ubi id erit factum, a me argentum petito praesentarium.                        15
sed ego--sumne infelix, qui non curro curriculo domum?
Philol.
<Adest> adest opsonium. eccum Tranio a portu redit.
Tr.

Philolaches.
Philol.
Quid+++ est?
Tr.
<Et> ego et tu--
Philol.
Quid et ego et tu?
Tr.
Periimus.
Philol.                        (365)


Quid ita?
Tr.
Pater adest.
Philol.
Quid ego ex te aúdio?
Tr.
Absumpti sumus.

pater inquam+ tuos venit.
Philol.
Vbi is est, obsecro?
Tr.
 adest.
Philol.            20

Quis id ait? quis vidit?
Tr.
Egomet+ inquam vidi.
Philol.
Vae mihi.

quid ego ago?+
Tr.
Nam quid tu, malum+, me rogitas+ quid agas?+ accubas+.
Philol.

Tutin+ vidisti?+
Tr.
Egomet, inquam.
Philol.
Certe?
Tr.
<Certe> inquam.
Philol.
Occidi,                                            (370)


si tu vera memoras.
Tr.
Quid mihi sit boni, si mentiar?
Philol.

Quid ego nunc faciam++?
Tr.
Iube haec hinc omnia amolirier.        25

quis istic dormit?
Philol.
Callidamates.
Tr.
Suscita istum, Delphium+.
Del.

Callidamates, Callidamates, vigila+.
Call.
Vigilo, cedo [ut] bibam.
Del.
Vigila. pater advenit peregre Philolachis.
Call.
Valeat pater.
Philol.
(375)

Valet ille quidem+, atque <ego> disperii.
Call.
Bis periisti? qui potest?
Philol.

Quaeso edepol, exsurge; pater advenit.
Call.
Tuos venit pater?        30

iube abíre rursum. quíd illi reditio etiam+ húc fuit?
Philol.

Quid ego agam? pater iam híc me offendet miserum+ adveniens ebrium,
aedis plenas convivarum et mulierum. miserum est opus++,        (380)

igitur+ demum+ fodere+ puteum+, úbi sitis+ fauces+ tenet+;
sicut ego adventu patris nunc quaero quid faciam miser.     35
 

Tr.  
Ecce autem <iterum> hic deposivit caput et dormit. suscita.
Philol.

Etiam vigilas? pater, inquam, aderit iam hic meus.
Call.
Ain tu, pater?

cedo soleas mihi, ut arma capiam. iam pol ego occidam patrem+.


Ejemplo 7

TRIMETRO
Sofocles
Edipo Rey

1054
Oi)di/pouj
gu/nai, noei=j e)kei=non, o(/ntin' a)rti/wj
1055

molei=n e)fie/mesqa; to/nd' ou(=toj le/gei;
)Ioka/sth
ti/ d' o(/ntin' ei)=pe; mhde\n e)ntraph=|j: ta\ de\
r(hqe/nta bou/lou mhde\ memnh=sqai ma/thn.
Oi)di/pouj
ou)k a)\n ge/noito+ tou=q' o(/pwj+ e)gw\+ labw\n
shmei=a toiau=t' ou) fanw=++ tou)mo\n+ ge/noj+.
)Ioka/sth
1060

mh\ pro\j qew=n, ei)/per ti tou= sautou= bi/ou
kh/dei, mateu/sh|j tou=q': a(/lij nosou=j' e)gw/++.
Oi)di/pouj
qa/rsei: su\ me\n ga\r ou)d' e)a\n+ tri/thj+ e)gw\
mhtro\j+ fanw= tri/douloj+, e)kfanei= kakh/.
)Ioka/sth
o(/mwj piqou= moi, li/ssomai: mh\ dra= ta/de.
Oi)di/pouj
1065

ou)k a)\n piqoi/mhn mh\ ou) ta/d' e)kmaqei=n safw=j+.
)Ioka/sth
kai\ mh\n fronou=sa/ g' eu)= ta\ lw=|sta/ soi le/gw+.
Oi)di/pouj
ta\ lw=|sta toi/nun tau=ta/ m' a)lgu/nei pa/lai.
)Ioka/sth
w)= du/spotm', ei)/qe mh/pote gnoi/hj o(\j ei)=+.
Oi)di/pouj
a)/cei tij e)lqw\n deu=ro to\n both=ra/ moi;
1070

tau/thn d' e)a=te plousi/w| xai/rein ge/nei+.
)Ioka/sth
i)ou\ i)ou/, du/sthne: tou=to ga/r j' e)/xw
mo/non proseipei=n, a)/llo d' ou)/poq' u(/steron.

Ejemplo 8

SENARIO YAMBICO
EUNUCO de TERENCIO
46--
PHAEDRIA. PARMENO.
Ph.

Quid igitur faciam? non eam? ne nunc quidem
Cum arcessor ultro? an potius ita me comparem
Non perpeti meretricum contumelias?
Exclusit: revocat. Redeam? non, si me obsecret.
Pa.
(50)

5

Si quidem hercle possis, nihil prius neque fortius:
Verum si incipies, neque pertendes naviter,
Atque ubi pati non poteris, cum nemo expetet,
Infecta pace, ultro ad eam venies, indicans
Te amare et ferre non posse, actum est: ilicet:
(55)

10

Peristi. Eludet, ubi te victum senserit.
Proin tu dum est tempus etiam atque etiam cogita+,
Here, quae res in se neque consilium neque modun
Habet ullum eam consilio regere non potes.
In amore haec omnia insunt vitia; iniuriae,         60)

15

Suspiciones, inimicitiae, indutiae,
Bellum, pax rursum. Incerta haec si tu postules
Ratione certa facere, nihilo plus agas
Quam+ si des operam ut cum ratione insanias.

Ejemplo 9
Jonicos

Anacreonte, fragmento 44
No esta en perseus

Ejemplo 10
Galliambos
Catulo 63 1-33

Super alta vectus Attis celeri rate maria
Phrygium ut nemus citato cupide pede tetigit
adiitque opaca silvis redimita loca deae,
stimulatus ibi furenti rabie, vagus animis
devolvit ili acuto sibi pondera silice.
itaque ut relicta sensit sibi membra sine viro,
etiam recente terrae sola sanguine maculans
niveis citata cepit manibus leve typanum,
typanum, tubam Cybelles, tua, mater, initia,
quatiensque terga tauri teneris cava digitis
canere haec suis adorta est tremebunda comitibus
"agite ite ad alta, Gallae, Cybeles nemora simul,
simul ite, Dindymenae dominae vaga pecora,

---------------- acaba recita
aliena quae petentes velut exsules loca
sectam meam exsecutae duce me mihi comites
rapidum salum+ tulistis truculentaque pelagi
et corpus evirastis Veneris nimio odio,
hilarate erae citatis erroribus animum.
mora tarda mente cedat; simul ite, sequimini
Phrygiam ad domum Cybelles, Phrygia ad nemora deae,
ubi cymbalum sonat vox, ubi tympana reboant,
tibicen ubi canit Phryx curvo grave calamo,
ubi capita maenades vi iaciunt hedeRigerae,
ubi sacra sancta acutis ululatibus agitant,
ubi suevit illa divae volitare vaga cohors,
quo nos decet citatis celerare tripudiis."
simul haec comitibus Attis cecinit notha mulier,
thiasus repente linguis trepidantibus ululat,
leve tympanum remugit, cava cymbala recrepant,
viridem citus adit Idam properante pede chorus.
furibunda simul anhelans vaga vadit animam agens
comitata tympano Attis per opaca nemora dux,
veluti iuvenca vitans onus indomita iugi:
rapidae ducem secuntur Gallae properipedem.
itaque, ut domum Cybelles tetigere lassulae,
nimio e labore somnum capiunt sine Cerere.
piger+ his labante langore oculos+ sopor+ operit+:
abit in quiete molli rabidus furor animi.
sed ubi oris aurci Sol radiantibus oculis
lustravit aethera album, sola dura, mare ferum,
pepulitque noctis umbras vegetis sonipedibus,
ibi Somnus excitam Attin fugiens citus abiit:
trepidante+ eum recepit dea Pasithea sinu+.
ita de quiete molli rapida sine rabiesimul ipsa pectore Attis sua facta recoluit,
liquidaque mente vidit sine quis ubique foret,
animo aestuante rusum reditum++ ad vada tetulit+.
ibi maria vasta visens lacrimantibus oculis
patriam adlocuta maesta est ita voce miseriter+:
"patria o mei creatrix, patria o mea genetrix,
ego quam miser relinquens, dominos ut erifugae
famuli solent, ad Idae tetuli nemora pedem,
ut apud nivem et ferarum gelida stabula forem
et earum omnia adirem furibunda latibula,
ubinam aut quibus locis te positam, patria, reor?
cupit ipsa pupula ad te sibi deRigere aciem+,
rabie fera carens+ dum breve tempus animus est.
egone a mea remota haec ferar in nemora domo?
patria, bonis, amicis, genitoribus+ abero?
abero foro, palaestra, stadio, et gymnasiis?
miser ah miser, querendum est etiam atque etiam, anime.
quod enim genus figurae est ego non quod obierim?
ego mulier, ego adulescens, ego ephebus, ego puer,
ego gymnasi+ fui flos+, ego eram decus olei:
mihi ianuae frequentes, mihi limina tepida,
mihi floridis corollis redimita domus erat,
linquendum ubi esset orto mihi sole cubiculum.
ego nunc deum ministra et Cybeles famula ferar?
ego maenas, ego mei pars, ego vir sterilis ero?
ego viridis algida Idae nive amicta loca colam?
ego vitam agam sub altis Phrygiae columinibus,
ubi cerva silvicultrix+, ubi aper nemorivagus?
iam iam dolet quod egi, iam iamque paenitet."
roseis ut huic labellis sonitus citus abiit
geminas deorum ad aures nova nuntia referens,
ibi iuncta iuga resoluens Cybele leonibus
laevumque pecoris hostem stimulans ita loquitur.
"Agedum," inquit, "age ferox i, fac ut hunc furor agitet,
fac uti furoris ictu reditum in nemora ferat+,
mea libere nimis qui fugere imperia cupit.
age caede terga cauda, tua verbera patere,
fac cuncta mugienti fremitu loca retonent,
rutilam ferox torosa cervice quate iubam."
ait haec minax Cybelle religatque iuga manu.
ferus ipse sese adhortans rabidum incitat animo,
vadit, fremit, refringit virgulta pede vago.
at ubi umida albicantis loca litoris adiit
tenerumque vidit Attin prope marmora pelagi,
facit impetum: ille demens fugit in nemora fera:
ibi semper omne vitae spatium famula fuit.
dea magna, dea Cybelle, dea domina+ Dindymi,
procul a mea tuus sit furor omnis, era, domo:alios age incitatos, alios age rabidos.

Ejemplo 11

Distico Sinarteto
igual

Arquiloquia
Trimetro yambico+trimetrp dactilico catalec...

ZEUS estatos

Latin Horacio 4º Carmina, libro 1.
CA-1-4

Estrofa:
Dimetro tetrametro dactilico + Tripodia trocica
Trimetro yambico catalçectico

Solvitur acris hiems grata vice veris et Favoni+
trahuntque siccas machinae carinas+
ac neque iam stabulis gaudet pecus aut arator igni
nec prata canis albicant pruinis.
iam Cytherea choros ducit Venus imminente luna
iunctaeque Nymphis Gratiae decentes
alterno terram quatiunt pede, dum gravis Cyclopum
Volcanus ardens+ visit+ officinas+.
nunc decet aut viridi nitidum caput impedire myrto
aut flore, terrae quem ferunt solutae,
nunc et in umbrosis Fauno decet immolare lucis,
seu poscat agna sive malit haedo.
pallida Mors aequo pulsat pede pauperum tabernas
regumque turris. o beate Sesti,
vitae summa brevis spem nos vetat inchoare longam;
iam te premet nox fabulaeque Manes
et domus exilis Plutonia; quo simul mearis,
nec regna vini sortiere talis+
nec tenerum Lycidan mirabere, quo calet iuventus
nunc omnis et mox virgines tepebunt.


Ode IV. Comentarios
Spring has come, and the zephyrs. Cold winter's chains are loosed. Enjoy the spring flowers while you
may. The night of death is nigh. Cf. 4. 7, and Carew's lovely lines on Spring.
L.Sestius was consul suffectus in the second half of the year B.C. 23, and the composition of the ode
has been assigned by some editors to that year. The evidence, however, is inadequate. See
Wochenschrift für Klassische Philologie, 15. 635.
[1] solvitur: is relaxing; strictly perhaps of the frozen soil. Cf. solutae, 1. 10; Verg. G. 2. 331,
laxant arva sinus. But cf. 1. 9. 5; Tibull. (?) 3. 5. 4, cum se purpureo vere remittit hiems (humus).-
-grata vice: by the welcome change. Cf. 4. 7. 3; E. 13. 8; 3. 29. 13.--Favoni: Favonius, also called
Zephyrus, [p. 158] was the W. wind. It began to blow about the beginning of February and was a
harbinger of spring. Cf. 4. 12. 2; 3. 7. 2; Cat. 46. 2, iam caeli furor aequinoctialis | iucundis
zephyri silescit auris; Lucret. 5. 737 sqq.
[2] trahunt: draw down. The regular word is deducere.--machinae: rollers (ku/lindroi ) and tackle by
which the ships were drawn down and launched at the opening of navigation. Caes. B. C. 2. 10; Anth.
Pal. 10. 15.
[3] igni: ingle-lowe (Burns).
[5] Cytherea . . . Venus: Cytherea is a substantive; the rare tautology, found only in later Greek
poets, is perhaps justified by the separation: the goddess of Cythera . . . Venus. Or perhaps in
Cythera.--choros: dances. Cf. Hom. Hymn Apoll. Pyth. 16; Lucret. 5. 737; Rossetti, Sonnet on
Botticclii's Spring.--imminente luna: Milton, P. L. 1. 780, 'while overhead the moon | Sits
arbitress.' The Greek divinities, like the modern elves and fairies, dance in the woods, sub nocte
silenti | cum superis terrena placent (Stat. Silv. 1. 1. 95).
[6] iunctae: hand in hand.--decentes: comely, 1. 18. 6;3. 27. 53.
[7] gravis: ponderous.--Cyclopum: according to Hesiod (Theog. 139) the Cyclopes were three in
number, giant sons of Uranus and Gaca. They forged the bolts of Jupiter, and their forges were
supposed to be on the island of Lipara; Cf. 3. 12. 6. n.; Verg. Aen. 8. 416; Ap. Rhod. 3. 41; Callim.
Hymn 3. 46. They are mentioned here because in spring they would naturally be busy with the summer
thunder-bolts. These Hesiodic Cyclopes are to be distinguished from the pastoral monsters of Homer,
Odyss., Bk. 9.
[8] Volcanus ardens: i.e. in the glow of the forge, or with eagerness (speu/dwn , Il. 18. 373; Verg.
Aen. 2. 529, ardens insequitur). Cf. 3. 4. 58-59. n.--urit: fires up, kindles. A few Mss. and some
editors who object to seeming tautology of ardens urit, read visit, visits. Cf. 3. 28. 15.
[9] nitidum: with ointment, 2. 7. 7; but cf. 3. 19. 25; 3. 24. 20; 2. 12. 19.--impedire: wreathe; Cf.
vincire, 4. 1. 32; 1. 7. 23; Tibull. 1. 6. 67, quamvis non vitta ligatos | impediat crinea. Cf.
expedies caput, 3. 24. 8. [p. 159]
[10] solutae: cf. Verg. G. 1. 44, zephyro putris se glaeba resolvit.
[11] umbrosis: evidently cannot be pressed if the time is the Ides of February. But cf. 1. 23. 5-6. n.
--Fauno: Faunus was a protecting deity of flocks, herds, and agriculture. According to Ovid, Fast.
2. 193, a sacrifice was offered to him on the Ides of February. Cf. 1. 17; 3. 18.
[12] poscat: so. immolari sibi.--agna: abl. instr., as often with verbs of sacrificing.
[13] pallida: by association. Cf. Shaks., 'death's pale flag'; Milton, P. L. 10, 'Death . . . not
mounted yet | On his pale horse.' 'Where kingly death | Keeps his pale court,' Adonais, 7.--aequo . . .
pede: Cowper, Yearly Bill of Mortality, 1787, 'Pale death with equal foot strikes wide the door | Of
royal halls and hovels of the poor.' Dickens, David Copperfield, ch. 28, 'If we failed to hold our
own, because that equal foot at all men a doors was heard knocking somewhere, every object in this
world would slip from us.' For knocking with the foot, cf. Plaut. Most. 444; Callim. Hym. Apoll. 3.
Observe alliteration.
[14] regum: 2. 14. 11. n.--beate: in the conventional, if not in the stoic sense. Cf. 3. 7. 3. n.; 2. 2.
17. n.; 11. 11. 68.
[15] summa: cf. 4. 7. 17.--brevis: a commonplace. Cf. Otto, Sprichwörter s.v. Vita, 2.--spem . . .
longam: 1. 11 .6.--incohare: life's brief sum forbids us open (a) long (account with) hope
(Gildersleeve). Cf. Seneca, Ep. 101, O quanta dementia est spec longas incohantium.
[16] iam: presently; cf. Tibull. 1. 1. 7, iam veniet tenebris more adoperta caput. Cf. Lucret. 3. 894,
iam iam, etc.--premet: will close in on.--nox: death; cf. 4. 9. 27. n.; Verg. Aen. 6. 827.--fabulae .
. . Manes: the Manes of fable, but note that fabulae is nom. plur. in apposition with Manes: the spirit
world that men prate of. Persius imitated this, 5, 152, cinis et manes et fabula fies. For fabula =
theme of talk, cf. Epode 11. 8. There is a further Epicurean suggestion that the tales of a future life
are--fabulae! nonsense (Ter. Heaut. 2. 3. 95). Cf. Sen. Tro. 380, Verum est, an timidos fabula
decipit | umbrae corporibus vivere conditis? Callim Ep. 15. 4.
[17] exilis: cheerless, barren of comforts (of. Epp. 1. 6. 45, [p. 160] and plena domo, 4. 12. 24) or
unsubstantial (Cf. Verg. Aen. 6. 269, domos Ditis vacuas et inania regna).--simul = simul ac; 1. 9. 9.
n.
[18] regna vini: the sovereignty of the wine, the office of arbiter bibendi, master of the revels. The
choice was made by the dice. Cf. 2. 7. 25. n.--talis: properly the knucklebones of certain animals,
used as dice. For the Epicurean moral, cf. Fletcher, 'Drink to-day and drown all sorrow'; Herrick,
541; 111, 'Sing o'er Horace; for ere long | Death will come and mar the song'; Theog. 567-570, 973;
Propert. 3. 7. 23, Dum nos fata sinunt, oculos satiemus amore: | nox tibi longa venit nec reditura
dies.
[19] Lycidan: the name of this youth is apparently fictitious. Cf. Verg. Ecl. 7. 67 Lycida formose.

EOLICA

Ejemplo 12

Carmina 5 del primero

Asclepiadeo, ferecracio y glicónico
Quis+ multa gracilis te puer+ in rosa
perfusus liquidis urget+ odoribus
grato, Pyrrha+, sub antro?cui flavam religas comam
simplex munditiis? heu quotiens fidem
mutatosque deos flebit et aspera
nigris aequora ventis
emirabitur insolens
qui nunc te fruitur credulus aurea,
qui semper vacuam, semper amabilem
sperat, nescius aurae
fallacis. miseri, quibus
intemptata nites+. me tabula sacer
votiva paries indicat uvida
suspendisse potenti
vestimenta maris deo.

Y el 6 (no grabado)

Scriberis Vario fortis et hostium
victor Maeonii carminis alite,
quam rem cumque ferox navibus aut equis
miles te duce gesserit.
nos, Agrippa+, neque+ haec+ dicere+ nec gravem+
Pelidae+ stomachum+ cedere+ nescii
nec cursus duplicis per mare Ulixei
nec saevam Pelopis domum
conamur, tenues grandia, dum pudor
inbellisque lyrae Musa potens vetat
laudes egregii Caesaris et tuas
culpa deterere ingeni.
quis Martem tunica tectum adamantina
digne scripserit aut pulvere Troico
nigrum Merionen aut ope Palladis
Tydiden superis parem?
nos convivia, nos proelia virginum
sectis in iuvenes unguibus acrium
cantamus, vacui sive quid urimur,
non praeter solitum leves.

Ejemplo 13

SAFO
Estrofa safica

unico poema conservado completo

ritmo eolio. Dialecto lesbio

poikilo Afrodita
....
....
.... Damos esso

Ejemplo 14

Estrofa alcaica
Alceo...

No entiendo tal motin

asindeton...
....
melaina

Horacio:
Estrofa alcaica, o sea,

Vixi puellis nuper idoneus
et militavi non sine gloria;
nunc arma defunctumque bello
barbiton hic paries habebit,

Carmina, Libro 3, nº 26.
 

Vixi puellis nuper idoneus
et militavi non sine gloria;
nunc arma defunctumque bello
barbiton hic paries habebit,
laevum marinae qui Veneris latus
custodit. hic, hic ponite lucida
funalia et vectis et arcus
oppositis foribus minacis.
o quae beatam diva tenes Cyprum et
Memphin carentem Sithonia nive,
regina, sublimi flagello
tange Chloen semel arrogantem.